مقاله ها

اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی

ایمیل پرینت

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و با تاسيس سازمان ميراث فرهنگی کشور، اداره موزه‌ها که تا پيش از آن فراز و نشيب‌ های ساختاری بسياری را پشت سر گذاشته بود با عنوان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی به فعاليت خود ادامه داد. اداره کل موزه‌ها که با هدف کلی برنامه‌ريزی و ايجاد موزه‌های گوناگون به منظور حفاظت و بهره گيري از آثار فرهنگي، تاريخي و هنري منقول کشور شکل گرفته است، وظيفه مهم پاسداری و معرفی يادمان‌های تاريخی و فرهنگی ايران را بر عهده دارد. از اين رو تمامی امور مرتبط با بسياری از موزه‌ها در ايران، زير نظر اين اداره قرار دارد.