مقاله ها

ميراث فرهنگی ناملموس (ميراث معنوی)

ایمیل پرینت

تمدن بشری مجموعهای از دستاوردهای مادی و معنوی انسانهاست که هيچکدام بدون ديگری، توليد و ايجاد نمی‌شده‌اند. ميراث فرهنگی ناملموس يا ميراث معنوی، آن بخشی از دستاوردهای تمدن‌هاست که به آن‌ها هويت میبخشد.

 

عبارت ميراث فرهنگی ناملموس يا ميراث معنوی، بر اساس تعريف‌های بين‌المللی و ملی به معنای رفتارها، شيوه‌های ارايه، نمودها، دانش‌ها، مهارت‌ها و نيز وسايل، اشيا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها است که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آن‌ها را به عنوان بخشی از ميراث فرهنگی خود می‌شناسند.

اين ميراث معنوی از نسلی به نسل ديگر منتقل می‌شود و مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ آن‌ها مجددا خلق می‌شود و حس هويت و استمرار را برايشان به ارمغان آورده و به وسيله آن، احترام به تنوع فرهنگی و خلاقيت بشری را ترويج می‌کند.

ميراث معنوی در ميان موارد زير نيز نمودار می‌شود:

- سنت‌ها و نمودهای شفاهی شامل زبان

- هنرهای نمايشی

- عادت‌ها و رسم‌های اجتماعی، آيين‌ها و جشن‌ها

- دانش‌ها و عادت‌ها و رسم‌های مربوط به طبيعت و کيهان

- مهارت در هنرهای دستی و سنتی